REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO

www.del24.pl

("Regulamin")

I. PRZEDMIOT REGULACJI

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.del24.pl oraz zorganizowanego na niej sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem), w tym w szczególności zasady regulujące funkcjonowanie i procedurę zawierania oraz realizacji umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w oparciu o rozwiązania informatyczno-techniczne zapewniające funkcjonalność Sklepu.

1.2. Administratorem www.del24.pl oraz prowadzącym za jej pośrednictwem działalność gospodarczą w formie Sklepu jest: DEL24 Spółka z o.o, ul. Ceramiczna 1 lok 102, 20-150 Lublin, NIP: 7123307981, tel: 537606505, e-mail: biuro@del24.pl (dalej jako: Sprzedający lub Przedsiębiorca). Kontakt ze Sprzedającym może być realizowany z wykorzystaniem wszystkich powyżej wskazanych danych teleadresowych.

1.3. Poszczególne zwroty występujące w treści Regulaminu należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami :

    • Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - zawierająca z Przedsiębiorcą przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i na zasadach określonych w Regulaminie umowę sprzedaży;

    • Produkt - rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie Sklepu i prezentowana na jego stronach internetowych, która może być przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta;

    • Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje z Przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym w szczególności zawiera umowę sprzedaży jako kupujący) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej;

    • Opis - dostępna na stronach internetowych Sklepu charakterystyka konkretnego Produktu wraz z innymi informacjami szczegółowymi dotyczącymi warunków transakcji (cechy oraz właściwości świadczenia i jego przedmiot);

    • Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Klienta (jako kupującego) za pośrednictwem Sklepu, stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

1.4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w postaci elektronicznej, który ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu (umowy zawierane na odległość).

1.5. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do konkretnego Zamówienia i zawartej umowy sprzedaży w takim wyłącznie zakresie, w jakim pozostają w sprzeczności z jednoznacznymi informacjami zamieszczonymi w Opisie Produktu objętego Zamówieniem. Powyższe zastrzeżenie dotyczy wyłącznie przedmiotu umowy i w żadnym razie nie może być interpretowane jako ograniczenie praw konsumentów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1.6. Umowy będące rezultatem transakcji sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem Sklepu są zawierane w języku polskim i w oparciu o polski porządek prawny.

1.7. Składanie Zamówień jest możliwe wyłącznie poprzez funkcje Sklepu. Komunikacja Klientów ze Sprzedającym odbywa się przede wszystkim w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail, a także za pomocą aktualnie dostępnych mechanizmów lub formularzy kontaktowych Sklepu.

1.8. Aktualna treść Regulaminu jest nieodpłatnie dostępna na stronie internetowej Sklepu pod adresem : www.del24.pl, w formie tekstowej oraz w formie pliku PDF przygotowanego do pobrania celem zapisania na nośniku lub wydruku. Klient otrzymuje również Regulamin w formie elektronicznej po złożeniu Zamówienia poprzez automatyczne przesłanie Regulaminu na wskazany adres e-mail Klienta.

1.9. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży lub dostaw treści cyfrowych, tj. danych wytwarzanych i dostarczanych w postaci cyfrowej, jak również nie umożliwia zawierania umów w przedmiocie wykonywania usług i dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej.

1.10. Osoby korzystające z www.del24.pl mogą nieodpłatnie zapoznawać się z treścią i zawartością strony internetowej Sklepu bez żadnych dodatkowych wymogów. Sprzedający zapewnia także nieodpłatnie dostęp i korzystanie z indywidualnego konta tworzonego w bazie Sklepu, niemniej warunkiem skorzystania z tych możliwości jest dokonanie rejestracji na www.del24.pl - zasady rejestracji oraz funkcjonalności konta określa Rozdział IV Regulaminu.

II. PRODUKTY ORAZ OPISY

2.1. Przedmiotem transakcji sprzedaży są wyłącznie nowe i legalnie wprowadzone na rynek polski oraz dopuszczone do obrotu Produkty znajdujące się w aktualnym asortymencie Sprzedającego. Asortyment Sklepu obejmuje w szczególności produkty spożywcze i chemię gospodarczą

2.2. Informacje dotyczące Produktów prezentowane w Opisach są zgodne z danymi producentów lub importerów. Sprzedający nie jest producentem oferowanych Produktów. Informacja o producencie lub importerze danego Produktu znajduje się w Opisie, podobnie jak inne informacje, o ile są wymagane przez odrębne przepisy.

2.3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają wszelkie - wymagane przepisami prawa mającymi zastosowanie do konkretnych Produktów - podatki i cła, w szczególności podatek VAT). Ceny podawane są w walucie polskiej (PLN). Każda transakcja sprzedaży dokumentowana jest fakturą VAT/paragonem, które są następnie dostarczane do Klienta.

2.4. Podane ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy Produktów do Klienta. Wskazane na stronach internetowych Sklepu lub w Opisach koszty i warunki dostawy Produktu do Klienta dotyczą wyłącznie dostaw na ograniczonym obszarze Polski, określonym w pkt 6.2.

2.5. Podane w Opisach ceny Produktów dostępnych w asortymencie Sprzedającego obowiązują jedynie przy zakupach za pośrednictwem strony internetowej www.del24.pl

III. ZAMÓWIENIA

3.1. Składanie przez Klienta Zamówień odbywa się za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu i jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.2. Klienci mogą składać Zamówienia na Produkty jedynie po dokonaniu rejestracji i aktywowaniu konta w bazie Sklepu - zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV.

3.3. Wybór określonych Produktów dla Zamówienia dokonuje się poprzez wykorzystanie dostępnego na stronie Produktu polecenia "Do koszyka". Wybrane w ten sposób Produkty ujmowane są wówczas w Koszyku. W Koszyku Klient ma możliwość modyfikowania dotychczas wybranego asortymentu Produktów (rodzaj, ilość).

3.4. Koszyk wskazuje również łączną cenę sprzedaży za umieszczone w nim Produkty. Cena ta może być mniejsza niż łączna cena nominalna wszystkich zamawianych Produktów w przypadku korzystania przez Klienta z Promocji, w szczególności w przypadku wskazania przez Klienta w trakcie składania Zamówienia kodu rabatowego.

3.5. Złożenie Zamówienia wymaga dodatkowo podania danych adresowych/kontaktowych Klienta, w tym w szczególności jego aktualnego telefonu i adresu e-mail - podanie w tym zakresie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny dla zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Dla złożenia Zamówienia Klient powinien także wybrać formę płatności. W przypadku Klientów zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT dane do jej wystawienia powinny być wpisane w polu "Zostaw Wiadomość "

3.6. Klienta obciążają dodatkowo zaakceptowane przez niego koszty dostawy Produktów, których ustalona wysokość wskazana jest w trakcie składania Zamówienia przy wyborze określonej formy dostawy Produktów.

3.7. Ostateczne złożenie przez Klienta w Sklepie Zamówienia na Produkty ujęte w Koszyku dokonywane jest poprzez wybranie polecenia „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta jako kupującego oferty zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktów na warunkach objętych przedmiotowym Zamówieniem. Złożenie zamówienia jest możliwe po potwierdzeniu (zaznaczeniu właściwego pola wyboru) przez Klienta, iż wie, że dokonanie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Składając oświadczenie Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu ceny wynikającej z realizacji Zamówienia (wraz z kosztami dostawy) oraz do odebrania dostarczonych Produktów w miejscu  wskazanym przy składaniu Zamówienia.

3.8. Sprzedający może zwrócić się o potwierdzenie lub weryfikację nieścisłości/braków/realizacji złożonego Zamówienia telefonicznie,SMS, bądź poprzez zapytanie e-mail wysłane do Klienta.

3.9. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedający niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 5 dni roboczych, potwierdza Klientowi na wskazany przez niego adres poczty e-mail lub SMS warunki umowy sprzedaży i gotowość realizacji Zamówienia, co jest równoznaczne z przyjęciem skierowanej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem. Potwierdzenie zawiera również numer i datę Zamówienia.

3.10. W przypadku upływu terminu określonego w pkt 3.9, jak również w sytuacji braku możliwości realizacji Zamówienia zgodnie z ofertą Klienta, Klient przestaje być związany złożoną ofertą, chyba że strony uzgodnią inaczej. O braku możliwości realizacji Zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta telefonicznie,SMS, lub poprzez e-mail. Klient przestaje być związany swoją ofertą także w przypadku, gdy potwierdzenie przez Sprzedającego Zamówienia nie nastąpiło do momentu wyznaczonego przez Klienta jako proponowana data dostawy.

3.11. Potwierdzenia, o którym mowa w pkt 3.9. nie stanowi automatycznie wysyłana do Klienta przez system teleinformatyczny Sklepu informacja o otrzymaniu i przyjęciu Zamówienia do weryfikacji.

3.12. Ewentualna zmiana w Zamówieniu dokonywana na wniosek Klienta - po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Sklepu - wymaga kontaktu i uzgodnienia szczegółów zmiany ze Sprzedającym.

3.13. Informacja o cenie wskazana w Koszyku i objęta Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta ze Sklepu potwierdzenia Zamówienia. Późniejsze zmiany cen Produktów w Sklepie nie mają wpływu na realizację potwierdzonego przez Sklep Zamówienia.

IV. REJESTRACJA

4.1. Każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ma możliwość utworzenia swojego indywidualnego konta użytkownika w bazie Sklepu.

4.2. Rejestracja odbywa się poprzez podanie adresu e-mail użytkownika oraz wybranie loginu i indywidualnego hasła dostępu do zakładanego konta. Dane te są wymagane przy logowaniu się na utworzone konto. Hasło i login mają charakter poufny i nie powinny być ujawnianie lub udostępniane osobom trzecim.

4.3. Rejestracja wymaga złożenia oświadczenia w formie elektronicznej, że użytkownik zapoznał się i akceptuje Regulamin.

4.4. Aktywowanie konta wymaga kliknięcia w link aktywacyjny, który bezpośrednio po rejestracji jest wysyłany na podany podczas rejestracji e-mail użytkownika.

4.5. Użytkownik po zalogowaniu się na swoje konto ma możliwość:

    - dodania / zmiany swoich danych (adresu e-mail, Imienia, Nazwiska)

    - zmiany hasła

    - zdefiniowania adresów dostawy ewentualnych zamówień

    - przeglądania złożonych przez siebie zamówień oraz dokumentów do nich wystawionych.

4.6. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania.

4.7. W przypadku zawinionego naruszenia przez użytkownika Regulaminu lub w razie wykorzystywania konta dla dokonywania czynów niedozwolonych, dostęp do konta może zostać zablokowany przez administratora Sklepu.

4.8. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z posiadanego konta w bazie Sklepu. W tym celu powinien złożyć żądanie w przedmiocie usunięcia konta do Sprzedającego w formie pisemnej lub poprzez e- mail na adresy wskazane w pkt 1.2. Zgłoszenie żądania oraz jego realizacja nie mają wpływu na wcześniej zawarte za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży.

V. FORMY PŁATNOŚCI

5.1. Zapłata za zakupione Produkty następuje w formie wybranej przez Klienta spośród następujących sposobów płatności:

    a) Płatność kartą na stronie sklepu

    b) Płatność za pobraniem przy wysyłce za pośrednictwem firmy kurierskiej

5.2. Wszystkie płatności dokonywane przez Klientów za zamówione Produkty dokonywane są w walucie polskiej (PLN - Polski Złoty)

5.3. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty Sprzedający powstrzyma się z przygotowaniem i wykonaniem dostawy Produktów do czasu otrzymania należnej płatności, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.

VI. TRANSPORT I DOSTAWA

6.1. Wysyłka produktów do klientów prowadzona jest wyłącznie w dni robocze . Dostawy mogą być niedostępne także w inne dni niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, przy czym informacja o takich dniach będzie każdorazowo, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, zamieszczana na stronie internetowej Sklepu.

6.2. Dostawy prowadzone są wyłącznie na obszarze Polski

6.3. Zamówione Produkty wysyłane są do Klienta niezwłocznie, tj. do siedmiu dni licząc od momentu potwierdzenia Klientowi Zamówienia przez Sprzedającego (zawarcia umowy). Na czas realizacji składa się czas skompletowania , zapakowania i wysyłki Produktów 

6.4. Produkty dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich podlegają ograniczeniu co do asortymentu, wagi i objętości. Sprzedający nie wysyła art. mrożonych. Wysyłkę paczek o masie powyżej 30 kg i objętości ponad 300 litrów należy uzgodnić indywidualnie

6.5. Przesyłki są ubezpieczane jedynie na wniosek Klienta i pod warunkiem dokonania przez niego odpowiedniej przedpłaty uzgodnionej ze Sprzedającym - równej dodatkowym kosztom ubezpieczenia.

6.6. W sytuacji gdy Sprzedający jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia, a niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

6.7. W związku z dążeniem do zwiększenia standardów prowadzonej działalności Sprzedający zwraca się do Klientów o dokonywanie ustaleń stanu otrzymanej przesyłki obejmującej Produkty, w tym zwracanie uwagi, czy nosi ona ślady uszkodzenia lub otwierania. Przesyłki pakowane są bowiem przez Sprzedającego w sposób zapewniający ich bezpieczny transport. Powyższe nie nakłada na Konsumenta wiążących obowiązków w stosunku do Sprzedającego i nie ograniczają uprawnień Konsumenta wynikających z Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących.

6.8. Z chwilą odebrania dostarczonych Produktów przez Klienta i pod warunkiem zapłacenia przez Klienta Sprzedającemu umówionej ceny, zobowiązania stron umowy sprzedaży uznaje się za spełnione, co nie uchybia innym uprawnieniom stron, w tym wynikającym z rękojmi lub prawa konsumentów.

VII. ODSTĄPIENIE PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

7.1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7.8 i pkt 7.10 niniejszego Regulaminu.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Natomiast w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - bieg tego terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

7.3. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Sprzedającego o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu określonego w pkt 7.1. Jeżeli Konsument został poinformowany przez Sprzedającego o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.

7.4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w tym wysłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.6. Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

7.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu).

7.12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedającego lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Sprzedającym. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7.8 i 7.10. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedający poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

7.13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

    a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

    c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

    h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

    i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

    k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

    l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

    m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

8.1. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć przedmiot umowy bez wad i ponosi odpowiedzialność względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedający w całości wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane Produkty względem Klientów niebędących Konsumentami.

8.2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

    1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

    2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

    3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

    4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

8.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

8.4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

8.5. Szczegółowe uprawnienia kupującego, jak również zasady oraz tryb realizacji uprawnień z rękojmi regulują przepisy Kodeksu Cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

IX. GWARANCJA

9.1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Sprzedający nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Produkty.

9.2. Zasady gwarancji producenta lub importera nie są jednakowe dla wszystkich Produktów objętych asortymentem Sklepu. Informacje o udzieleniu gwarancji, okresie obowiązywania gwarancji oraz jej warunkach, zawarte są każdorazowo w Opisie danego Produktu oraz na kartach / drukach gwarancyjnych Produktów dostarczanych Klientowi wraz z Produktem.

9.3. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

9.4. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

9.5. Jeżeli w warunkach gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

9.6. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

X. REKLAMACJE

10.1. Wszelkie wnioski i reklamacje związane z funkcjonowaniem www.del24.pl i Sklepu lub realizacją Zamówienia należy kierować listownie na adres ul. Ceramiczna 1 lok 102, 20-150 Lublin lub w formie elektronicznej na adres biuro@del24.pl

10.2. Dołączenie do reklamacji kopii faktury/paragonu dokumentującej sprzedaż, szczegółowego opisu przyczyn reklamacji oraz konkretnych żądań, o ile takie są zgłaszane, jak również oznaczenie przesyłki/maila określeniem „Reklamacja" pozwala przyśpieszyć czas rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego.

10.3. Przykładowy wzór protokołu reklamacyjnego dostępny jest pod linkiem: http://del24.pl/img/cms/Formularz zgłoszenia reklamacji.pdf.

10.4. Wszystkie reklamacje i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

10.5. Jeśli reklamacja zawiera braki lub nieścisłości, Klient zostanie poproszony o ich uzupełnienie tym samym kanałem komunikacji, który wykorzystał do wniesienia reklamacji, chyba że z treści reklamacji wynika odmienna wola Klienta.

10.6. Odpowiedź na reklamację, o ile Klient nie zastrzegł sobie wyłącznie kontaktu w formie pisemnej, udzielana jest pisemnie lub w formie elektronicznej na podany do kontaktu adres poczty e-mail Klienta.

10.7. W razie sporu ze Sprzedającym Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym w szczególności z doradztwa rzeczników konsumentów, mediacji wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, czy stałych polubownych sądów konsumenckich - tryb i organizację pracy tych instytucji określa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) oraz ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest także europejska platforma ODR (Online Dispute Resolutions) stanowiąca serwis internetowy służący rozstrzyganiu sporu pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą.

10.8. Szczegółowe informacje w przedmiocie sposobów polubownego rozpoznawania sporów konsumenckich znajdują się również na stronie www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

XI. PROMOCJE, RABATY I KUPONY RABATOWE

11.1. Sprzedający może wprowadzać wobec określonych Produktów promocje, rabaty, kupony i kody rabatowe lub programy lojalnościowe, zarówno stałe, cykliczne jak i jednorazowe ("Promocje").

11.2. Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w Promocji oraz czas ich obowiązywania określone będą każdorazowo w regulaminach Promocji, dostępnych na www.del24.pl

11.3. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile założenia przeciwne nie wynikają wprost z regulaminu Promocji.

XII. NOTA PRAWNA

12.1. Stanowiące rezultat twórczego opracowania elementy i zawartość strony internetowej www.del24.pl stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedającego, a w przypadku licencji niewyłącznych - bez zgody licencjodawcy - jest zabronione. Dotyczy to w szczególności layout`u stron internetowych, Opisów oraz zdjęć i grafik wykorzystywanych na www.del24.pl Treść niniejszego Regulaminu stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie może być wykorzystywana przez osoby trzecie bez zgody autora. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie go w całości lub we fragmentach przez innych użytkowników prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu.

12.2. Naruszenie przysługujących Sprzedającemu autorskich praw majątkowych uprawnia go do podjęcia w stosunku do osoby, która naruszyła te prawa działań przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa m.in.: 1) zaniechania naruszania; 2) usunięcia skutków naruszenia; 3) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 4) wydania uzyskanych korzyści.

12.3. Firma przedsiębiorcy podlega ochronie przewidzianej w Kodeksie cywilnym. Bezprawne działania nakierowane na naruszenie lub zagrożenie naruszenia renomy lub firmy Sprzedającego, może skutkować odpowiedzialnością i sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa karnego, prawa cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12.4. Zarejestrowane znaki towarowe innych podmiotów są wykorzystywane przez Sprzedającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w zakresie koniecznym dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi.

12.5. Prezentacja Produktu i Opis mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, a jedynie skierowane do ogółu zaproszenie do zawarcia umowy. Sposób zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem określony jest w Regulaminie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej www.del24.pl i dokonywania transakcji w Sklepie konieczne jest korzystanie przez Klienta z komputera osobistego posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową w wersji co najmniej: Internet Explorer v.10, Mozilla Firefox v.48, Opera v.39, Google Chrome v.52, z włączoną obsługą JavaScript i Active X. Optymalna rozdzielczość, w której powinny być przeglądane strony Sklepu to 1280 x 1024 pikseli, jakość kolorów 32 bity, paleta co najmniej 32 mln kolorów - lub korzystanie z urządzenia i oprogramowania równorzędnych pod względem wydajności i specyfikacji technicznej, np. - Tableta, Smartphona. Dla rejestracji na www.del24.pl oraz komunikacji ze Sprzedawcą w ramach funkcjonalności Sklepu konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

13.2. Dostęp do Sklepu oraz do indywidualnego konta w Sklepie może zostać ograniczony lub wyłączony w przypadku prowadzenia prac informatycznych lub dokonywania zmian w asortymencie, cenniku lub funkcjonalnościach Sklepu. Informacja w tym zakresie będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.

13.3. Udostępnione dobrowolnie w ramach realizacji Zamówienia dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedającego, jako administratora tych danych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) i jedynie przez czas i na potrzeby realizacji umowy sprzedaży zawartej Klientem i wynikających z niej uprawnień lub obowiązków stron (tj. w szczególności : zawarcie umowy, dostawa Produktu, wystawienie faktury VAT, procedura reklamacyjna).

13.4. Przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Klienta w zakresie, dla którego przepisy powszechnie obowiązujące wymagają zgody osoby, której te dane dotyczą, dokonywane jest wyłącznie po uzyskaniu takiej dobrowolnej zgody od Klienta.

13.5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jak również do ich poprawiania. Klient ma również prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Sprzedający jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach wynikających z ustawy wskazanej w pkt 13.2.

13.6. Strona internetowa www.del24.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu i strony internetowej przez Klienta (w szczególności do zapamiętywania danych niezbędnych dla logowania Klienta, zapewnienia ciągłości utrzymania sesji Klienta, dostosowania strony internetowej do preferencji Klienta). Szczegółowe zasady wykorzystywania cookies określa Polityka Prywatności Sklepu dostępna pod tym linkiem:http://del24.pl/tekst/7-polityka-prywatnosci. Klient może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.

13.7. Sprzedający podejmuje starania w celu zapewnienia bezpiecznego i stałego funkcjonowania portalu www.del24.pl Osoba korzystająca z portalu i Sklepu powinna stosować się do zasad Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zasad współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest dostarczanie przez te osoby treści o charakterze bezprawnym.

13.8. Regulamin może być zmieniony w trybie przewidzianym dla zmiany wzorców umownych w Kodeksie cywilnym. Zmiana Regulaminu może wynikać w szczególności ze zmiany stanu prawnego, rozwiązań technicznych stosowanych w Sklepie lub zmian, bądź potrzeb organizacyjnych, asortymentowych lub biznesowych dotyczących Sprzedającego.

13.9. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na te transakcje, w których złożenie przez Klienta w Sklepie Zamówienia na dany Produkt nastąpiło przed wejściem w życie przedmiotowych zmian Regulaminu. Ta sama zasada dotyczy ewentualnych zmian cen, typów i kosztów dostawy lub regulaminów Promocji.

13.10. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Treść aktów prawnych jest dostępna na stronie isap.sejm.gov.pl/ .

13.11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2016r

Archiwum zmian wprowadzonych w niniejszym regulaminie dostępne jest tutaj.

Aktualny regulamin w wersji PDF dostępny jest tutaj: regulamin.pdf

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
na adres ul. Ceramiczna 1 lok 102, 20-150 Lublin DEL24 Spółka z o.o, lub na adres kontakt@del24.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.